Lov og veiledning

I Norge er den viktigste kilden til informasjon om legionella og hvordan det skal overvåkes fra Folkehelseinstituttet som gir ut legionellaveiledningen (sist oppdatert i starten av 2016). Veiledningen inkluderer generell informasjon om legionella og smitte, en del om lover og regler som gjelder i Norge, samt mer spesifikke anbefalinger for forskjellige områder. Hovedpoenget med veiledningen er å gi hjelp og råd til alle som jobber med vannsystemer og dermed må ha kontroll med legionella.

Basert på dette har Norsesense satt sammen noen enkle anbefalinger.

FHI legger opp til tre enkelt fordelte risikokategorier;

    1. Stort smittepotensial: Kan spre aerosoler over et stort område, evt. er en del av institusjoner som har personer med nedsatt immunforsvar.
    2. Begrenset smittepotensial: Kan spre aerosoler over et begrenset område, eller fare for vekst og spredning er liten.
    3. Lite smittepotensial: Innretninger som brukes av få personer, eller har usannsynlig potensial av vekst.

Hvilket område et spesifikt vannsystem, eller bygning, kommer innunder i disse forenklede kategoriene er forholdsvis enkelt å bestemme. Kjøletårn, luftskrubbere og lignende, eller sykehus, behandlingshjem og lignende, er risikokategori 1. Alt annet som ikke er private hjem kommer under risikokategori 2 siden ingen vet hvor stor faren for vekst av legionella er.

For å kunne si at et vannsystem eller bygg kommer under risikokategori 3 må vekstmulighetene til legionella først bestemmes, dette krever dermed testing. Vi anbefaler følgende:

  • Alternerende 33% av tappepunkter (kraner, dusjhoder, o.l.) hver måned i ett år med Hydrosense Direct Kit.
  • I tillegg til å teste hver måned på særlig utsatte punkter (varmtvannstanker, blindpunkter, o.l.) i ett år med Hydrosense Single Kit.

Dette vil kunne gi grunnlaget for å kunne sette korrekt risikokategori som en del av en helhetlig risikovurdering av legionellasmitte for et vannsystem eller bygning.

Årsaken til at det er viktig å gjennomføre en risikovurdering og teste vannsystemer for potensiell legionella er både for å holde befolkningen frisk, men også på grunn av at dette er faktisk nedfelt i loven. Hovedsakelig blir det dekket av Forskrift om miljørettet helsevern, men noe blir også dekket i Bassengbadforskriften, Arbeidsmiljøloven, og Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Innenfor Forskrift om miljørettet helsevern er det kapittel 3 a som handler spesifikt om legionella. Her står det at de virksomhetene som omfattes av loven skal «planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol.» Den som står ansvarlig for eiendommen er også ansvarlig for at punktene i loven følges, og at det innføres og utføres internkontroller for sjekk av legionella.

Brudd på loven vil føre til sanksjoner. Mest vanlig er pålegg om retting av avvik, pålegg om tilsyn, og stenging av anlegget om helsefaren blir overhengende. I alvorlige situasjoner kan tvangsmulkt, bøter, og fengsel i inntil 3 måneder bli konsekvensen.